تجهیزات

متناسب با کسب و کار خود سرور مورد نیاز را انتخاب کنید

امکانات پایه

امکانات پیشرفته

۰
هر ترانک / ۵۰۰.۰۰۰ تومان
۰
هر داخلی / ۷۰.۰۰۰ تومان
۰
هر منو / ۶۵.۰۰۰ تومان
۰
هر تلفن / ۷۰.۰۰۰ تومان
۰
هر دستگاه / ۵۰.۰۰۰ تومان
۰
هر صف / ۲۵۰.۰۰۰ تومان
۰
هر شعبه / ۴۵۰.۰۰۰ تومان
۰
هر بکاپ / ۶۰.۰۰۰ تومان
۰
هر داخلی / ۳۰.۰۰۰ تومان
۰
هر داخلی / ۲۰.۰۰۰ تومان
۰
هر ماه / ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
۰
هر ساعت / ۳۵۰.۰۰۰ تومان
مجموع تومان